Menu

Draag jouw steentje bij aan de slotmuur van de Abdij van Averbode

De organisatie

De norbertijnenabdij van Averbode is een bijzondere plaats gesitueerd op de grens van het Hageland en de Kempen. De abdij werd in 1134-1135 gesticht vanuit de Sint-Michielsabdij van Antwerpen op initiatief van graaf Arnold II van Loon. Tot op vandaag - en dus al meer dan 875 jaar - leven, bidden en werken er norbertijnen. 

Het Evangelie van de Heer Jezus Christus, de regel van de heilige Augustinus (354-430) en het voorbeeld van de heilige Norbertus (1085-1134) bieden inspiratie voor het gemeenschapsleven, het gebed en de liturgie en voor de pastorale inzet in en rond de abdij.

Adbijmuur Averbode

Het erfgoed

Op de abdijsite werd veel gebouwd, afgebroken, opgebouwd, vernieuwd en gerestaureerd. De gebouwen die nu de abdij van Averbode vormgeven zijn het resultaat van een eeuwenlange en boeiende bouwgeschiedenis die op haar beurt een weerspiegeling is van het wel en wee van de abdij doorheen de eeuwen. De enige constante in de lange (bouw)geschiedenis is de gemetselde bakstenen slotmuur die het gehele abdijdomein omringt en omarmt. Hij dateert vermoedelijk uit de beginperiode van de abdij, namelijk uit de twaalfde eeuw!

De slotmuur is gebouwd op ondiepe fundamenten, maar met steunberen op regelmatige afstanden. In de loop van de eeuwen werd de muur hersteld, gedeeltelijk herbouwd en versterkt met bijkomende steunberen. De omtrek van de muur die een terrein van 9ha omgeeft, is tot op vandaag ongewijzigd gebleven. De slotmuur heeft een beeldbepalende en beschermende rol: enerzijds geeft de muur binnen de abdij de grens aan, anderzijds geeft de slotmuur de abdij een herkenbaar gezicht voor de wereld buitenaf.

Opmerkelijk: in de muur bevinden zich twee kleine gebouwtjes:  de Z. Arnikius-kapel en een tuinpaviljoen. De Zalige-Arnikiuskapel werd tussen 1659 en 1675 gebouwd ter ere van de Zalige Arnikius. In de 18de eeuw bouwde men een tuinpaviljoen in de noordwestelijke muur. Deze zogenaamde gloriette of lustpaviljoen deed dienst als uitzichtpunt voor de prelaat en zijn gevolg.

Abdijmuur Averbode

Het project

De huidige toestand van de slotmuur is zeer zorgwekkend, aangezien hij op een groot aantal plaatsen instabiel is en de kans op instorting binnen enkele jaren reëel is. Vandaag heeft de slotmuur op verschillende plaatsen te kampen met onder meer scheurvorming, stabiliteitsproblemen en vegetatie. In het recente verleden zijn al delen van de muur na schade heropgemetseld door de abdij zelf. Een nieuwe restauratie dringt zich dan ook op.

Zowel het tuinpaviljoen als de Z.-Arnikiuskapel maken deel uit van de slotmuur. Het tuinpaviljoen, dat ook van buiten de muren zichtbaar is, heeft door de jaren heen aanpassingen ondergaan, die het historisch karakter ervan sterk hebben aangetast. De Z.-Arnikiuskapel is weliswaar beter bewaard, maar heeft door een jarenlange overwoekering door klimop eveneens nood aan een ingrijpende restauratie. De abdij der Norbertijnen van Averbode vzw zoekt financiering voor de dringende restauratie van de abdijmuur, van het tuinpaviljoen en de Arnikiuskapel. Draag jouw steentje bij! 

Steun

Naam: Adbij der Norbertijnen van Averbode vzw
Adres: Abdijstraat 1, 3271 Averbode

Rekeningnummer: BE39 7460 2786 5219  - met vermelding 'Gift Abdij der Norbertijnen Averbode'