Menu

Pleitbezorging

Herita versterkt en stimuleert het draagvlak voor erfgoed in Vlaanderen, engageert het brede publiek, brengt erfgoedactoren samen en ontwikkelt zelf onroerend erfgoed. Herita wil de sector samenbrengen, ondersteunen, verdedigen en naar waarde schatten. Daarvoor volgt het nieuwe evoluties, ontwikkelingen en thema’s die van onderuit groeien en maakt die vervolgens kenbaar in de sector, bij overheden en andere betrokkenen.

Vanuit de behoefte aan een instantie die een spreekbuis kan zijn richting politiek en overheden en die een algemeen en collectief sectoraal belang behartigt, wil Herita een rol vervullen door de sector te verenigen en te mobiliseren. Als pleitbezorger wenst Herita oplossingen aan te reiken, door vanuit een erfgoedcontext bij te dragen aan het beantwoorden van maatschappelijke uitdagingen.

Dit kader voor pleitbezorging biedt een visie en structuur aan van waaruit Herita zich op een transparante en verantwoordelijke manier volop kan engageren als pleitbezorger ten aanzien van de sector, middenveld, burgers, overheden en marktspelers. Het kader is van toepassing op alle pleitbezorgingsactiviteiten van Herita. Dat geldt ook voor het tijdelijk en structureel samenwerken met belanghebbenden die er uiteraard zelf niet door gebonden zijn. 

Waarvoor kan je bij Herita terecht?

Afwegingskader voor vragen

Betreft je vraag:

  • een onderwerp dat van belang is voor de erfgoedsector of een specifieke deelsector?
  • een onderwerp dat aantoont hoe erfgoed positief bijdraagt aan de samenleving?
  • een onderwerp dat een fundamenteel of chronisch probleem voor de sector of een deelsector aankaart? 
  • een voorstel of iets wat anderen kan helpen en inspireren?
  • een initiatief dat de erfgoedsector of een deelsector collectief ondersteunt in de vorm van een petitie, een communicatieactie of op een andere manier?

Contacteer Herita via info@herita.be. We bekijken hoe we je best kunnen helpen.

Villa De Wilg

Betreft je vraag:

  • concrete actie voor een specifiek dossier, bv. bij een vergunningverlenende instantie of een politiek bestuur (omgevingsvergunning, sloop, beroep, …)?
  • ondersteuning van een petitie of ander initiatief voor een specifiek erfgoedobject (inventarisitem, monument, cultuurhistorisch landschap, archeologische zone,…)? 

Herita kan hier niet op ingaan. We bieden je via Erfgoedhelden wel veel inspiratie en informatie om je initiatief verder te zetten. 

 

 

Betreft je vraag:

  • ontwikkeling, financiering, beheer en ontsluiting van een erfgoedsite?
  • ontwikkeling van een erfgoedsite tot open erfgoed?

De kennis en expertise van ons competentiecenter site-ontwikkeling kan jou hierbij helpen. Stel je vraag via info@herita.be

Meer over pleitbezorging