Menu

Pleitbezorging in de praktijk

Herita realiseert pleitbezorging op diverse manieren, zowel projectmatig als structureel.

Enkele voorbeelden.

Open Monumentencongres 2018

Open Monumentencongres 

Tijdens het jaarlijks Open Monumentencongres biedt Herita talloze sprekers een platform aan om projecten, ideeën en initiatieven bekend te maken in aanwezigheid van erfgoedvrijwilligers, gemeentelijke en stedelijke diensten voor cultuur, erfgoed of toerisme, lokale adviesraden, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, musea, regionale landschappen, provinciale diensten, Vlaamse administraties, beheerders van historische huizen, leden van kerkfabrieken, universiteiten en hogescholen, enzovoort. Het congres is een platform waar Herita interactief kan inzetten op pleitbezorging bij een grote en heterogene groep.

Strategische en technische adviesraden

Herita participeert op structurele basis aan de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO), de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE) en de commissie die het agentschap Onroerend Erfgoed adviseert bij de erkenning van open erfgoed. Herita pleit daarin steeds voor een aanpak die erfgoed betekenis geeft in de hedendaagse samenleving, met een open vizier en wars van dogma’s en andere beperkingen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de eigenheid en de visies en noden van de erfgoedsector, van beroepskrachten en vrijwilligers, van private en publieke spelers enz.

Website, nieuwsbrieven en sociale media

Via haar communicatiekanalen (www.herita.be, www.openmonumenten.be, nieuwsbrieven, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) brengt Herita systematisch thema’s en initiatieven onder de aandacht. Daarin is er ook ruimte en aandacht voor acties van partners en andere sectorspelers die specifieke aandacht vragen. 

Bevragingen, rondetafels, debatten, position papers

In 2018 doorliep Herita een eerste participatief traject naar aanleiding van de wijziging van de onroerenderfgoedregelgeving. Via een kwantitatieve bevraging in de vorm van een online enquête werden alle erfgoedkoepels, abonnees op de sectornieuwsbrief en beschikbare adressen gecontacteerd met de vraag om hun mening te geven. Aansluitend organiseerde Herita een kwalitatieve bevraging in de vorm van rondetafels. Dit resulteerde in een lijst met 40 aanbevelingen. De resultaten werden ook gedeeld met de deelnemers van het Open Monumentencongres tijdens een panelgesprek waaraan de Vlaamse overheid participeerde. Als sluitstuk bundelde Herita de prioritaire aandachtspunten in een position paper en overhandigde die aan de betrokken leden van het Vlaams Parlement. Op basis van de positieve feedback organiseerde Herita een gelijkaardig traject in 2019, in functie van de nieuwe Vlaamse beleidsperiode.   

Mensen kijken naar tentoonstelling

Erfgoedhelden

Herita lanceerde in 2018 de website www.erfgoedhelden.be om geëngageerde burgers en organisaties met een hart voor erfgoed enerzijds zichtbaar te maken en anderzijds op weg te helpen. De website biedt inspiratie, praktijkvoorbeelden, reflectiestukken, tips en toont de weg hoe en waar mensen met vragen terecht kunnen.   Intussen maakt Erfgoedhelden integraal deel uit van de vernieuwde Herita website.

Open Monumenten

Nog in 2018 lanceerde Herita haar nieuwe ledenbeweging. Iedereen kan lid worden van Open Monumenten en geniet dan van allerlei voordelen zoals de Open Monumentenkaart die toegang biedt tot erfgoedsites. Leden worden geworven op basis van hun interesse in erfgoed(zorg). Door dat lidmaatschap op basis van engagement kan Herita ook via haar ledenwerking inzetten op pleitbezorging. 

Overleg

Herita overlegt veelvuldig met allerlei instanties en personen, zowel op verzoek als op eigen initiatief, zowel structureel als ad hoc. Structurele overlegpartners zijn het kabinet van de minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het agentschap Onroerend Erfgoed, FARO vzw en vele anderen. Daarnaast kan Herita pleitbezorging realiseren door deel te nemen aan klankbord-, stuur- en werkgroepen, bvb. bij onderzoeken en productontwikkeling door de Vlaamse overheid, het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 of het cultuuroverleg bij de VRT.