Menu

Herita vraagt versoepeling van de regelgeving fondsenwerving als steun voor de sector in crisistijd

Steunmaatregel omwille van de coronacrisis

Iedereen die op zoek is naar financiële steun voor een erfgoedproject (verwerving, onderzoek, beheer, restauratie of ontsluiting) kan beroep doen op een Herita-projectrekening. Herita heeft immers een erkenning van de minister van Financiën voor het uitreiken van fiscale attesten voor giften.  

Om de erkenning te behouden worden enkele strikte voorwaarden gehanteerd. Zo moet een gift ‘om niet’ zijn: er mag behalve het fiscaal attest niets tegenover staan (geschenk, lidmaatschap, naamsvermelding, ...). De ontvangen giften mogen voor maximum 20% besteed worden aan kosten voor algemeen beheer. Kosten zoals de aankoop van een computer, de opmaak van een algemene website of personeelskosten kunnen bijgevolg nauwelijks of niet gefinancierd worden met de ontvangen giften.

Door de coronacrisis ontving Herita de nadrukkelijke vraag  van erfgoedorganisaties of het toch niet mogelijk is om de ontvangen middelen meer aan te wenden voor de betaling van ‘kosten van algemeen beheer’. De werking op erfgoedsites ligt immers stil, activiteiten zijn massaal geannuleerd, personeel moet ontslaan worden of is tijdelijk werkloos, de nodige restauratie- en onderhoudswerken kunnen niet doorgaan, er zijn geen of nauwelijks nog inkomsten uit toegangsgelden, verkoop, horeca-activiteiten, locatieverhuur enzovoort. Dat betekent dat ook de erfgoedsector op zoek moet gaan naar manieren om de zware impact van de coronacrisis op de werking en financiën zo veel mogelijk te beperken of te compenseren. Die impact zal zich bovendien nog lange tijd laten voelen.

Daarom stelde Herita de formele vraag aan minister van Financiën Alexander De Croo om urgente steunmaatregelen voor de erfgoedsector te nemen in het kader van de coronacrisis. Een van de voorgestelde maatregelen is toe te laten dat reeds erkende organisaties uitzonderlijk, zonder bovengrens en zonder gevolgen voor de erkenningstermijn, gebruik mogen maken van een tijdelijke tolerantie voor het overschrijden van de 20%-grens voor kosten van algemeen beheer.

Dergelijke tijdelijke steunmaatregel heeft geen impact op de financiën van de federale overheid maar laat wel toe dat organisaties in deze moeilijke en uitdagende crisissituatie zich kunnen blijven inzetten voor datgene waarvoor ze een erkenning kregen, namelijk de realisatie van goede doelen.

Daarnaast stelde Herita aan de minister voor om bijkomende tijdelijke ondersteunende maatregelen te nemen, zoals een verlaging van de ondergrens van 40 euro voor giften op jaarbasis, een versoepeling van het principe ‘gift om niet’ en een verhoging van de 45% fiscale return voor een gift.

Het is nog wachten op een antwoord van de minister.

Meer informatie over een Herita-projectrekening vind je hier.

Eerste maatregel: giften worden tijdelijk aantrekkelijker gemaakt

De federale regering besliste op 12 juni om een eerste steunmaatregel te nemen, door een aanpassing van het systeem van belastingvermindering voor giften. Daarmee wil de regering belastingplichtigen aanmoedigen om giften te schenken ter ondersteuning van vrijwilligers, ngo's en not-for-profitorganisaties wiens activiteiten getroffen zijn door de crisis.

De regering diende hiervoor op 25 juni een wetsontwerp ‘houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III)’ met urgentie in, ter goedkeuring door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het is nog wachten op de definitieve goedkeuring en nadien publicatie in het Belgisch Staatsblad. De goedkeuring wordt voor het zomerreces verwacht.

Concreet werden twee maatregelen voorgesteld:

  • Het percentage van de belastingvermindering voor de giften geschonken in 2020 wordt verhoogd van 45% naar 60%. Een gift van 100 euro aan een Herita-projectrekening kost de schenker dan in realiteit 40 euro, aangezien die 60 euro via de belastingen kan recupereren. Een gift van 40 euro kost de schenker bijgevolg slechts 16 euro.
  • Het totale bedrag van de giften waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, is nu beperkt tot 10 % van het totale netto-inkomen van de belastingplichtige dat gezamenlijk wordt belast, met een maximum van 397 850 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2021). De regering stelt voor om het percentage van 10 % op te trekken tot 20 % voor giften die in 2020 worden gedaan door natuurlijke personen.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde vervolgens de Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) goed. De wet verscheen op 23 juli 2020 in het Belgisch Staatsblad en trad meteen in werking.

Concreet werden twee maatregelen beslist:

- Het percentage van de belastingvermindering voor giften geschonken in 2020 is verhoogd van 45% naar 60%. Een gift van 100 euro aan een Herita-projectrekening kost de schenker dus in realiteit 40 euro, aangezien die 60 euro via de belastingen kan recupereren. Een gift van 40 euro kost de schenker bijgevolg slechts 16 euro.

- Het totale bedrag van de giften waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, was tot nu beperkt tot 10% van het totale netto-inkomen van de belastingplichtige. Het percentage van 10 % is nu opgetrokken tot 20 % voor giften die in 2020 worden gedaan.

bronnen:

  • persbericht FOD Kanselarij van de Eerste Minister d.d. 12 juni 2020
  • publicatie Belgisch Staatsblad d.d. 23 juli 2020
  • website Kamer van volksvertegenwoordigers