Menu

Steun de erfgoedsector in crisistijden: giften in 2020 worden aantrekkelijker gemaakt

Crowdfunding

Aanpassing systeem belastingvermindering voor giften

De federale regering besliste op 12 juni om een eerste steunmaatregel te nemen, door een aanpassing van het systeem van belastingvermindering voor giften. Daarmee wil de regering belastingplichtigen aanmoedigen om giften te schenken ter ondersteuning van vrijwilligers, ngo's en non-profitorganisaties wiens activiteiten getroffen zijn door de crisis.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde vervolgens de Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) goed. De wet verscheen op 23 juli 2020 in het Belgisch Staatsblad en trad meteen in werking.

Concreet werden twee maatregelen beslist:

  • Het percentage van de belastingvermindering voor giften geschonken in 2020 is verhoogd van 45% naar 60%. Een gift van 100 euro aan een Herita-projectrekening kost de schenker dus in realiteit 40 euro, aangezien die 60 euro via de belastingen kan recupereren. Een gift van 40 euro kost de schenker bijgevolg slechts 16 euro.
  • Het totale bedrag van de giften waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, was tot nu beperkt tot 10% van het totale netto-inkomen van de belastingplichtige. Het percentage van 10 % is nu opgetrokken tot 20 % voor giften die in 2020 worden gedaan.

Bronnen

  • persbericht FOD Kanselarij van de Eerste Minister d.d. 12 juni 2020
  • publicatie Belgisch Staatsblad d.d. 23 juli 2020