SARO

Het middenveld: iedereen is het erover eens dat de vele organisaties die ertoe behoren een belangrijke maatschappelijke rol spelen. Maar hoe betrek je ze structureel bij het beleid? De Vlaamse overheid heeft als antwoord op die vraag de strategische adviesraden in het leven geroepen. Wie zijn ze, wat doen ze? En wat doet met name de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)? Een beknopt antwoord:

Wat?

De SARO is sinds 2007 in werking. Vlaanderen telt momenteel negen dergelijke adviesraden. Hun naam zegt wat ze doen: advies verstrekken, uit eigen beweging of op verzoek, aan de Vlaamse regering of het Vlaams parlement. Dat doen ze onder meer als er een nieuw decreet komt, als de Europese Unie nieuw beleid voorbereidt of als er zich belangwekkende maatschappelijke ontwikkelingen voordoen. Adviesraden dragen dus bij tot (beleids)visie. Bij voorontwerpen van nieuwe regelgeving móet de Vlaamse regering hen zelfs om advies vragen. Die adviezen zijn niet bindend, maar de overheid moet wel argumenteren waarom ze een beleidsadvies niet volgt.

Wie?

Wie bevolkt de adviesraden? Dat is uiteraard een wezenlijke vraag. Het gaat om drie groepen: organisaties uit het middenveld (ook belangenverenigingen), expertsvertegenwoordigers van lokale besturen en kennisinstellingen die actief zijn op het betrokken domein, in dit geval ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. De SARO telt twintig leden, onder wie een kwart onafhankelijke deskundigen, twaalf personen uit middenveldorganisaties – voorgedragen door de SERV, de milieuverenigingen, landbouworganisaties, de Vlaamse Woonraad, de SARC, de toeristische industrie, VCM en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning – en tot slot drie vertegenwoordigers van provincies, steden en gemeenten.

Wat? (bis)

Laten we het concreter maken. Welke adviezen bracht de SARO recent uit? Waar ging het over? Over extra containerbehandelingscapaciteit in het Antwerpse havengebied en over het voorontwerp van enkele RUPS (o.m. Fort van Lillo). Belangrijk voor onze sector is het Memorandum Onroerend Erfgoed, met aanbevelingen voor het Vlaamse regeerakkoord voor 2019-2024. Aarzel niet het te lezen: het heldere memorandum is maar tien bladzijden dik!