Menu

Strategie 21

Kunstgalerij

De Verklaring van Namen? Het zegt je vermoedelijk niet heel veel? In april 2015 ondertekenden de bevoegde ministers van de Raad van Europa deze verklaring. Doel: de promotie van een gedeelde en geïntegreerde aanpak van erfgoedbeheer in alle betrokken landen. Dat mondde in april 2017 uit in Strategie 21.

Strategie 21?

Strategie 21 is een grootscheepse uitnodiging aan beleidsmakers, stakeholders en burgers. Daarin kaart de Raad van Europa een aantal grote uitdagingen voor de 21ste eeuw aan waar erfgoed alles mee te maken heeft. De uitdagingen behoren tot drie ‘velden’: maatschappelijke uitdagingen op het vlak van participatie en goed bestuur, uitdagingen op het vlak van economische, duurzame ontwikkeling, en tot slot ook van kennis en opleiding. Daar zijn aanbevelingen aan gekoppeld om de uitdagingen te kunnen aangaan. Aanbevelingen voor de maatschappelijke uitdagingen zijn bijvoorbeeld ‘Maak erfgoed toegankelijker’ en ‘Bevorder participatieve praktijken en procedures’. Onder de aanbevelingen horen dan weer acties thuis.

Website

Het meest concrete niveau zijn uiteraard de acties. Op de pas gelanceerde website van Strategie 21 worden bij de acties steeds sterke praktijkvoorbeelden gegeven. Op termijn kunnen die voorbeelden uitgroeien tot een grootse en inspirerende, toolbox. Het succes zal afhangen van… ons allemaal. Heb je goede voorbeelden voor bepaalde acties? Ga kijken op de website en stel je eigen voorbeeldpraktijk voor.

Conventies

Een achterliggend doel van Strategie 21 is dat de lidstaten van de Raad van Europa worden gestimuleerd om de grote erfgoedconventies ook in de praktijk toe te passen: Valletta, Firenze, Faro, Granada. Dat is nu nog niet altijd en overal het geval, om het zacht uit te drukken.