Menu

Ruimere context van pleitbezorging bij Herita

Pleitbezorging gebeurt binnen een ruimere context. Naast de statutaire doelstellingen van de organisatie hanteert Herita sinds 2017 een hernieuwde missie, visie en positionering die zich expliciet uitspreken over de rol van Herita als pleitbezorger. 

Herita werkt nauw samen met de Vlaamse overheid. Een samenwerkingsovereenkomst bepaalt de wederzijdse langetermijnengagementen en formuleert daarin een duidelijke positionering en taakstelling van Herita binnen het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid. In de overeenkomst is expliciet opgenomen dat Herita zich positioneert als een pleitbezorger van een breed maatschappelijk draagvlak voor onroerend erfgoed in Vlaanderen, door erfgoed in een netwerk te bundelen, door het middenveld te ondersteunen en samen te brengen en door het brede publiek te engageren. Ook het Vlaams Parlement erkende de nood aan een organisatie die daarop inzet.

Daarnaast hanteert Herita internationale overeenkomsten als referentiekader voor haar werking. Op Europees niveau gaat het over instrumenten van de Europese Unie en de conventies van de Raad van Europa, met de Faro-conventie over het belang van erfgoed voor de samenleving als speerpunt. Herita is ook lid van Europa Nostra, de Europese erfgoedkoepel. Op mondiaal niveau spelen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030 van de Verenigde Naties een belangrijke rol, wat Herita stimuleert om in te zetten op thema’s als mensen, planeet, welvaart en samenwerking. Herita is bovendien aangesloten bij de International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Daarnaast worden we door national trusts wereldwijd aanvaard als Vlaamse national trust en zijn daarvoor aangesloten bij de International National Trusts Organisation (INTO). Herita organiseert trouwens in 2021 de tweejaarlijkse internationale INTO-conferentie in Antwerpen.