Menu

Site-ontwikkeling

Creativiteit, innovatie en respect voor het verleden

Herita heeft waardevolle sites in portefeuille. Voor de sites in eigen beheer streven we naar een herbestemming, stellen we een masterplan op en werken we samen met partners aan eigentijdse invulling. Creativiteit, innovatie en respect voor het verleden zijn daarbij centrale waarden. We streven voor de eigen sites ook naar zoveel mogelijk Open Erfgoed erkenningen. 

Herita werkt niet enkel aan de ontwikkeling van deze sites, maar bovenal ook aan de publieke openstelling van deze monumenten. 

Abdijsite Herkenrode

Streven naar eigentijdse invullingen

Om het beheer en de restfinanciering van de restauratieprojecten te bekostigen, werkt Herita op een aantal van haar sites samen met exploitanten. Herita zoekt naar een evenwicht tussen het economische aspect en opstelling.  Om succesvolle exploitaties te bekomen, werkt Herita op basis van een biedboek.Voor alle gerestaureerde sites heeft Herita een ontwikkelingsvisie voor open erfgoed uitgetekend. In deze visie staan zorg voor het erfgoed en kwaliteitsvolle publiekswerking centraal. Daarnaast besteden we aandacht aan het genereren van meerwaarde. 

Herita gaat daarvoor op zoek naar partners die op maat van het monument een meerwaarde kunnen betekenen. In sommige monumenten zoals het Paleis op de Meir gaat het om commerciële partners, op  die een horecazaak of winkel uitbaten. Op andere sites gaat het dan weer om inhoudelijke partners die het erfgoedverhaal versterken. Zo werkt Herita in het kasteel Beauvoorde bijvoorbeeld samen met Literatuurhuis Passa Porta om een auteur in residentie te huisvesten zodat het literaire karakter van deze site opnieuw tot uiting komt. Samen met haar partners zet Herita ook in op het realiseren van projecten, kennisdeling en netwerking. Herita bouwt daarvoor een sterk netwerk van vrijwilligers  uit.

Op de sites die Herita niet zelf exploiteert maakt ze toch het verschil door volop in te zetten op open erfgoed als bindend kader voor de exploitatie. Herita neemt op deze sites nog steeds zelf initiatieven om het keurmerk van open erfgoed waar te maken.

Kasteel Beauvoorde

Monumenten openstellen voor het publiek

Herita streeft in de openstelling van haar eigen sites naar een vernieuwende aanpak om het publiek te laten proeven van erfgoed.  Herita streeft naar zoveel mogelijk open erfgoed-erkenningen. We zitten hierbij sterk in op een exemplarische belevingen van deze monumenten.

Herita wil het open erfgoednetwerk van haar eigen sites verder uitbouwen om kennis met partners te delen en de ontsluiting te versterken. Als openerfgoedcurator bewaakt Herita de kwalitatieve ontsluiting van haar sites binnen de directe omgeving en met betrokkenheid van de lokale erfgoedgemeenschap en vrijwilligers. 

De monumenten van Herita zijn belangrijke getuigen van een regionale geschiedenis. Om  het erfgoed in een bredere context te situeren slaat Herita daarom bruggen naar vergelijkbare sites of monumenten die in een groter verhaal of netwerk passen. Zo werkt Herita in het kasteel van Beauvoorde aan een grensoverschrijdend project met het Château d’Esquelbecq in Frankrijk en wordt nagedacht over de positionering van Fort Napoleon als onderdeel van de Wellingtonbarrière.

De Hofkamer

Behoud en beheer

Herita heeft 9 monumenten in eigen beheer. We beheren deze sites met oog voor de erfgoedwaarden, restaureren en consolideren volgens de regels van de kunst. 

Herita werkt voor haar sites de vooropgestelde en goedgekeurde beheersvisie van het beheersplan uit in samenspraak met de betrokken actoren. In samenwerking met Monumentenwacht bewaakt Herita de goede staat van al haar monumenten, onder meer op basis van de meerjarenonderhoudsplannen die door Monumentenwacht werden opgemaakt. Herita streeft ernaar om de algemene conditiescore op basis van de nulmeting 2017/2018 te behouden of te verbeteren. 

Herita deelt ook haar expertise en ervaring in open erfgoed-zorg en herbestemming door haar eigen sites open te stellen en kennis te delen via evenementen, publicaties of artikels op de website. 

Site-ontwikkeling in de praktijk