Menu

Steun een erfgoedproject waar jij om geeft

Erfgoed verwerven, onderzoeken, beheren en openstellen kost handenvol geld. Dankzij giften kan jij monumenten helpen met het restaureren en openstellen van hun erfgoed voor iedereen. Een gift vanaf € 40 per jaar geeft je bovendien een fiscaal voordeel. Niet twijfelen dus!

Heb je zelf een erfgoedproject dat je wil financieren? Neem contact op met ons, we helpen je graag op weg.

Steun de erfgoedsector in crisistijden: giften worden tijdelijk aantrekkelijker gemaakt

De federale regering besliste op 12 juni 2020 om het systeem van de belastingvermindering voor giften aan te passen, als steunmaatregelen voor de coronacrisis. Daarmee wil de regering belastingplichtigen aanmoedigen om giften te schenken ter ondersteuning van vrijwilligers, ngo's en non-profitorganisaties wiens activiteiten getroffen zijn door de crisis.

De regering diende hiervoor op 25 juni een wetsontwerp ‘houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III)’ met urgentie in, ter goedkeuring door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het is nog wachten op de definitieve goedkeuring en nadien publicatie in het Belgisch Staatsblad. De goedkeuring wordt voor het zomerreces verwacht.

Concreet worden twee maatregelen voorgesteld:

  • Het percentage van de belastingvermindering voor de giften geschonken in 2020 wordt verhoogd van 45% naar 60%. Een gift van 100 euro aan een Herita-projectrekening kost je als schenker dan in realiteit 40 euro, aangezien je 60 euro via de belastingen kan recupereren. Een gift van 40 euro kost je als schenker uiteindelijk slechts 16 euro.
  • Het totale bedrag van de giften waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, is nu beperkt tot 10 % van het totale netto-inkomen van de belastingplichtige dat gezamenlijk wordt belast, met een maximum van 397 850 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2021). De regering stelt voor om het percentage van 10 % op te trekken tot 20 % voor giften die in 2020 worden gedaan door natuurlijke personen.

bron:     - persbericht FOD Kanselarij van de Eerste Minister d.d. 12 juni 2020
               - website Kamer van volksvertegenwoordigers