Kasteel van Horst

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Bij de aankoop van tickets op datum via de webshop is het herroepingsrecht niet van toepassing: deze tickets worden niet terugbetaald. Het annuleren van een individueel bezoek is dus niet mogelijk. Bij sommige evenementen is het wel mogelijk om de tickets om te boeken, ten laatste 24u op voorhand. Dat kan online, via de ticketing tool op onze website. Hiervoor wordt steeds een administratieve kost van €1 per ticket aangerekend. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op activiteiten die te gast zijn of waarbij expliciet andere voorwaarden staan vermeld. 
 2. Het herroepingsrecht voor lidkaarten is 14 dagen. Bij terugbetaling worden eventuele kosten van reeds gemaakte bezoeken in mindering gebracht. Er wordt ook steeds een administratieve kost van €5 aangerekend. 
 3. Voor groepsbezoeken, teambuildings, fotoshoots, zaalhuur ... zijn annulering en omboeking mogelijk en kosteloos indien minstens 7 kalenderdagen op voorhand. Bij laattijdige annulering en/of omboeking brengen we gemaakte kosten in rekening. Voor groepsbezoeken zijn die gemaakte kosten € 150 plus - indien van toepassing - bijkomende kosten voor de gids. In het geval van zaalhuur, teambuildings en fotoshoots zal bij laattijdige annulering een minimaal forfait worden aangerekend, behoudens aangetoonde overmacht. Van deze voorwaarde kan enkel worden afgeweken via een overeenkomst afgesloten met Herita vzw. Nam je enkel een optie op een zaal, dan vervalt die optie automatisch na 7 kalenderdagen. Bij het nemen van een optie worden geen kosten aangerekend. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op activiteiten die te gast zijn of waarbij expliciet andere voorwaarden staan vermeld.  
 4. Kredietkaarten worden meteen na de betaling gedebiteerd. 
 5. Eigen aankoopvoorwaarden van de Klant kunnen niet aan Herita vzw tegengesteld worden. Elk afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden dient schriftelijk bedongen te worden. 
 6. De goederen of diensten worden gefactureerd in de mate van hun levering, ook indien deze slechts gedeeltelijk is. 
 7. Bij opmaak van een factuur voor een bedrag kleiner dan 50 euro wordt er een administratiekost van 5 euro aangerekend.  
 8. Elk protest van de factuur moet binnen de acht dagen na ontvangst aangetekend verzonden worden. Dit protest dient omstandig en gemotiveerd te zijn. 
 9. Alle facturen zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, contant betaalbaar. 
 10. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft de opeisbaarheid van alle schuldvorderingen tot gevolg. 
 11. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 8% per jaar verschuldigd en een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 100 euro. Per verstuurde aanmaning wordt een bijkomende administratieve kost van 10 euro aangerekend en 20 euro voor een aangetekende aanmaning. Gedeeltelijke betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde schadevergoeding en de vervallen verwijlintresten. 
 12. Het Belgisch recht is van toepassing en in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. 
 13. Alle vermelde prijzen, tarieven, toegangstickets en/of prijzen abonnementen kunnen steeds gewijzigd worden. Deze prijswijzigingen en de aanvangsdatum ervan worden kenbaar gemaakt op de website van Herita vzw.