Kasteel van Horst

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De reservatie van een groepsbezoek kan méér dan 7 dagen voor de bezoeksdatum geannuleerd worden. Indien het groepsbezoek op minder dan 7 dagen voor de bezoeksdatum geannuleerd wordt, of als de groep niet komt opdagen op de gereserveerde datum, zal een bedrag van 50% van het totaalbedrag voor het groepsbezoek verschuldigd zijn, behoudens aangetoonde overmacht. Van deze voorwaarde kan enkel worden afgeweken via een overeenkomst afgesloten met Herita vzw. 
 2. Bij de aankoop van tickets op datum via de webshop is het herroepingsrecht niet van toepassing en worden deze tickets niet terugbetaald. Bij het wijzigen van de bezoeksdatum zal een administratieve kost van 1 euro gelden per ticket. Het herroepingsrecht voor lidkaarten is 14 dagen. 
 3. Kredietkaarten worden meteen na de betaling gedebiteerd. 
 4. Eigen aankoopvoorwaarden van de Klant kunnen niet aan Herita vzw tegengesteld worden. Elk afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden dient schriftelijk bedongen te worden. 
 5. De goederen of diensten worden gefactureerd in de mate van hun levering, ook indien deze slechts gedeeltelijk is. 
 6. Bij opmaak van een factuur voor een bedrag kleiner dan 50 euro wordt er een administratiekost van 5 euro aangerekend.  
 7. Elk protest van de factuur moet binnen de acht dagen na ontvangst aangetekend verzonden worden. Dit protest dient omstandig en gemotiveerd te zijn. 
 8. Alle facturen zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, contant betaalbaar. 
 9. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft de opeisbaarheid van alle schuldvorderingen tot gevolg. 
 10. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 8% per jaar verschuldigd en een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 100 euro. Per verstuurde aanmaning wordt een bijkomende administratieve kost van 10 euro aangerekend en 20 euro voor een aangetekende aanmaning. Gedeeltelijke betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde schadevergoeding en de vervallen verwijlintresten. 
 11. Het Belgisch recht is van toepassing en in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. 
 12. Alle vermelde prijzen, tarieven, toegangstickets en/of prijzen abonnementen kunnen steeds gewijzigd worden. Deze prijswijzigingen en de aanvangsdatum ervan worden kenbaar gemaakt op de website van Herita vzw.